I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego IKA dostępnego pod adresem ika-zabawki.pl.

 2. Sklep Internetowy ika-zabawki.pl jest prowadzony przez firmę IKA.

 3. Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 6. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają wszystkie inne składniki w tym podatek VAT, cła itp.

   

II.                  SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl (w tym również Konsumenta);

 3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, której dotyczy umowa sprzedaży;

 5. PRZEWOŹNIK - kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma współpracująca ze Sklepem Internetowym ika-zabawki.pl w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doręczanie przesyłek;

 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl.

 8. SKLEP INTERNETOWY IKA-Zabawki – serwis internetowy dostępny pod adresem ika-zabawki.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy ika-zabawki.pl  Produkty;

 9. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z późn. zm.).

 10. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IKA

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną); do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta;

 12. USŁUGA – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem ika-zabawki.pl

 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl, określające rodzaj i liczbę Produktu traktowane przez Sprzedawcę jako oferta;

III.                RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. SPRZEDAWCA świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę umożliwiającą Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym ika-zabawki.pl.

 2. SPRZEDAWCA świadczy także usługę przesyłania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrębną zgodę podczas zawierania umowy sprzedaży.


IV.               
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DORGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPRZEDAWCA są dla Klienta następujące:
         a. połączenie z siecią internet – minimalna prędkość przesyłu 10 Mb/s,
         b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Mozilla Firefox v16;
         c. system antywirusowy.

 2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPRZEDAWCA są dla Klienta następujące:
         a. połączenie z siecią internet 0,5 Mb/s,
         b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 8.0; Firefox 14.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

 3. Klient zobowiązany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy ika-zabawki.pl podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
         a. nazwę / nazwisko i imię Klienta,
         b. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,
         c. adresy elektroniczne email,
         d. telefon kontaktowy;

 4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy ika-zabawki.pl Klientowi przekazane zostaną:
         a. numer ID Klienta,
         b. login,
         c. hasło.

 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług. SPRZEDAWCA będzie każdorazowo publikować na stronie internetowej Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 6. Klient korzystając z usług Sklepu Internetowego ika-zabawki.pl i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w każdej chwili może poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Klienta adres mailowy.


V.                  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  a. Klient może złożyć Zamówienie:

               - za pośrednictwem formularza Zamówień znajdującego się pod adresem ika-zabawki.pl
               - za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres biuro@ika-zabawki.pl
               - osobiście w siedzibie Sprzedawcy
              

          b. Po złożeniu Zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle Klientowi email potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.

          c. Po wysłaniu paczki z zamówionym towarem SPRZEDAWCA prześle Klientowi wiadomość o wysyłce wraz z numerem przesyłki.

          d. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Klient może anulować złożone Zamówienie

          e. W przypadku wybrania przez Klienta formy zapłaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę jest przesłanie zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesyłki na konto Sprzedawcy. (pkt. V.2.a Regulaminu).

          f. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest złożenie prawidłowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

          g. Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

 

     2. WARUNKI PŁATNOŚCI

          a. Klient może dokonać płatności:

              - gotówką w siedzibie firmy Sprzedawcy,
              - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
              - za pobraniem.

          b.   Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia jeżeli płatność jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

          c.   W treści przelewu klient powinien podać:

               - imię i nazwisko (login/nr klienta),
               - numer Zamówienia.

          d.   W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty przyjęcia Zamówienia SPRZEDAWCA ma prawo anulować Zamówienie w całości.

 

     3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

          a. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do realizacji złożonego Zamówienia w terminie określonym przy przedmiocie – (najczęściej jest to 24 godziny ponieważ towary mamy na magazynie)

              - w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia,
              - w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za złożone Zamówienie wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy.

          b. Odbiór zamówionego Towaru może nastąpić osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

      4. PROMOCJE

Promocje w sklepie IKA trwają do wyczerpania zapasów.

VI.                WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Odstąpienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów.

  a. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy zgodnie z art. 7 w/w ustawy. Dla wypełnienia tego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu na adres wskazany przez Sprzedawcę.

  b. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w formie pisemnej, na formularzu reklamacyjnym/odstąpienia od umowy/zwrotu (plik poniżej) lub w innej formie zawierającej dane jak w poniższym formularzu.


  c. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową – dotyczy tylko Konsumentów.

  a. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Konsument może żądać:
     - Naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
     - Obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, jeżeli żądania z pkt. a nie mogą być spełnione przez Sprzedawcę.

  b. SPRZEDAWCA ustosunkowuje się do żądania naprawy Towaru lub żądania wymiany Towaru w terminie 14 dni.

  c. Konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

  d. Konsument ma 2 miesiące na zgłoszenie niezgodności Towaru z umową od stwierdzenia niezgodności, ale nie później niż po upływie 2 lat od wydania towaru Konsumentowi.

  e. Nieprzydatność produktu powstała w skutek nieprawidłowości w jego zamontowaniu i uruchomieniu nie stanowi niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu art. 6 ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 3.  Do uprawnień przedsiębiorcy związanych z zawarciem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.


VII.             
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Klient ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego należy wskazać z jakich uprawnień Klient korzysta:

  a. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt VI.1 Regulaminu,

  b. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową zgodnie z pkt VI.2 Regulaminu,

  c. Gwarancja, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.

  d. W przypadku przedsiębiorców - Rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

  e. Podstawę dochodzonego roszczenia należy wskazać w formularzu reklamacyjnym/odstąpienia/zwrotu (formularz poniżej).

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Klienta z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu siedziby / miejsca zamieszkania,
  b. identyfikującego go adresu elektronicznego,
  c. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,
  d. datę wystąpienia problemu,
  e. numer telefonu kontaktowego.

 4. Formularz reklamacyjny/odstąpienia/zwrotu jest przesyłany wraz z zakupionym towarem lub wydawany przy odbiorze osobistym zakupionego Towaru. Formularz jest również dostępny na stronie ika-zabawki.pl w zakładce Regulamin.

 5. Do formularza reklamacji/odstąpienia/zwrotu należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub wystawioną fakturę VAT).

 6. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru należy składać pisemnie na adres biuro@ika-zabawki.pl.

 7. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.


VIII.           
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości w działaniu Sklepu.

 2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Klienta.

 3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

 4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną SPRZEDAWCA nie będzie przetwarzać danych osobowych Klientów z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Sprzedawcy do:

  a. rozliczenia świadczonej usługi,
  b. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  c. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę,
  d. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  e. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 3. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W Każdej chwili Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o zaprzestanie przesyłania Informacji Handlowej na udostępniony adres mailowy Klienta.

 

X.                  PRAWA AUTORSKIE


 1. SPRZEDAWCA oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jego własnością lub osób trzecich, za zgodą których Sprzedawca ma prawo z nich korzystać. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

 

XI.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego Zabwkopolis.pl.

 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.